Organisasjon

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i Øksfjord IL’s vedtekter/lovnorm. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside, ved oppslag på fysisk oppslagstavle og evt. i andre medier, med minst 1 måneds varsel.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet skal legges ut på klubbens hjemmeside.

Til årsmøtet legges fram årsmeldinger fra hovedstyret og alle undergrupper.

Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller når minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

Lovpålagte oppgaver for styret:
● Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
● Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
● Etter behov å oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
● Representere idrettslaget utad
● Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
● Innkalle til årsmøte med minst 1 måneds varsel

Andre viktige oppgaver:
● Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
● Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
● Stå for idrettslagets daglige ledelse
● Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
● Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
● Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
● Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
● Oppdatering av alle Kvalitetklubbkriterier
● Ivareta grunnleggende organisasjonsopplæring, kursing, informasjon, verving og medlemsoppfølging
● Styret er et kollegium der alle bidrar til å drive idrettslaget
● Ha oversikt over alle sponsoravtaler
● Ta vare på protokoller og andre dokumenter av betydningen for idrettslaget
● Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter
● Ta seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
● Lage oversikt over idrettslagets tillitsvalgte
● Administrere og oppdatere idrettslagets hjemmeside og offisielle Facebooksider/-grupper.
● Invitere til årsfest innen utgangen av november hvert år

Styrets arbeid
● Styret har møter minimum fire ganger årlig, og ellers ved behov.
● Møtene holdes som hovedregel på klubbhuset
● Leder innkaller til møter og tar opp gjeldende saker

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

Styremøter kan avholdes per e‑post eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene. Protokoll legges ut på idrettslagets digitale lagringsplass og på hjemmesidene.

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.

Styret i ØIL består av
● Leder
● Nestleder
● Kasserer
● Sekretær
● Styremedlem
● 2 eller flere varamedlemmer

Alle faste medlemmer velges for 2 år av gangen. Av hensyn til kontinuitet velges leder og nestleder ulike år. Det samme gjelder kasserer og sekretær.

Styret samarbeider med
● Norges Idrettsforbund
● Finnmark idrettskrets og særkretsene
● Idrettens kontaktutvalg i Loppa (Loppa idrettsråd)
● Andre lag og foreninger

Rapportering
Styret rapporterer til Idrettsforbundet via Sportsadmin om organisasjonsmessige endringer.  

Leder
Leder foreningen i samsvar med Idrettsforbundets lovnorm og vedtektene til Øksfjord Idrettslag. Lederen har ansvar for det organisatoriske arbeidet i foreningen, og har ellers følgende oppgaver:    
● Ansvar for mål- og strategiarbeidet i klubben
● Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
● Står for klubbens daglige ledelse, og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
● Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
● Idrettsregistreringen
● Øverste økonomisk ansvarlige
● Ansvarlig for at budsjett blir utarbeidet
● Ansvarlig for å søke kommunale idrettsmidler og evt. midler gjennom andre støtteordninger
● Ansvarlig for utleie av klubbhuset i Vassdalen etter gjeldende regler

Nestleder
● Er stedfortreder for lederen
● Ansvarlig for politiattestordningen
● Er ansvarlig for medlemsoversikten gjennom Idrettsregisteret
● Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Kasserer
● Har det daglige, praktiske ansvaret for idrettslagets økonomi
● Føre idrettslagets regnskap
● Skal sørge for å betale idrettslagets regninger til rett tid
● Skal til enhver tid ha god oversikt over idrettslagets økonomi
● Avgi regelmessige rapporter til styret eller når styret krever det

Sekretær
● Besørger idrettslagets korrespondanse i samråd med leder
● Føre protokoll på styremøter og medlemsmøter
● Lagre protokoll på idrettslagets digitale lagringsplass og på hjemmesidene

Styremedlem
● Delta på styremøter
● Skal utføre de oppgaver som styret til enhver tid pålegger den
● Bidra til å følge opp vedtak som fattes i styret, medlemsmøter og årsmøter og positivt bidra til å skaffe forståelse for disse ute blant medlemmene.
● Skal ta initiativ og sørge for å engasjere seg i idrettslagets arbeid.
● Spesielt ansvar for tilrettelegging av opplæring/kurs.

Styret kan selv omfordele oppgaver ved behov. Dette gjøres som eget styrevedtak.

Gruppene

● Fotballgruppa
● Barneidrettsgruppa
● Skigruppa

I idrettslaget skal gruppa fortrinnsvis ha eget styre med leder. Styret i gruppa velges av årsmøtet.
Lederen i gruppa har møteplikt, forslags- og talerett i styret.
Dersom gruppen ikke har eget styre og aktiviteten er liten holder det med en kontaktperson.

Oppgaver:
● Arbeide med saker som berører sine ansvarsområder
● Tilrettelegge forskjellige former for faglig tilbud til alle medlemmer i aktivitetsområdet.
● Tilrettelegge for at tillitsvalgte får utviklet faglig kompetanse.
● Være ansvarlig for medlemsmøter for gruppas medlemmer.
● Delta på idrettslagets styremøter, og bidra med informasjon fra gruppa.
● Informasjon til utøvere, ledere og trenere.
● Sørge for at alle aktive er medlem i idrettslaget, har betalt kontingent og har nødvendige lisenser. Medlemsoversikt rapporteres til medlemsansvarlig i styret.

Revisorer
Er tillitsvalgt etter vedtektene. Det skal velges 2 revisorer som har ansvar for at revisjonsarbeidet utføres i samsvar med regnskapsloven.
● Revidere regnskapet til idrettslaget
● Sørge for at revisjonsarbeidet utføres i samsvar med de intensjoner om god revisjonsskikk som foreligger for revisjon av idrettslagets regnskaper.
● Revidere idrettslagets øvrige regnskaper, f.eks. Norway Cup.
● Skrive revisjonsberetning.

Valgkomité
Samarbeider med styret og øvrige tillitsvalgte om å finne fram til best mulig kandidater
● Finne fram til, forespørre og foreslå kandidater til verv i Øksfjord Idrettslag.
● Legge fram innstilling på årsmøtet
● Sørge for at valgene blir gjort etter vedtektene/lovnorm
● Valgkomiteen arbeider ellers etter godkjente retningslinjer for komiteen

Andre verv

Klubbhusansvarlig/vaktmester
Snøscooteransvarlig
Leder Grieg Seafood turnering
Leder Øksfjordrennet
Leder Gardirennet

Ansatte
Øksfjord IL har ingen ansatte.