Politiattest

Generelt

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Øksfjord IL skal alle ansatte og frivillige over 15 år som arbeider med barn og/eller utviklingshemmede, avkreves politiattest. Primært gjelder dette støtteapparat rundt treningsgrupper/lag, men også andre som har relasjon til barn/utviklingshemmede over tid vil omfattes. Eksempler på verv som omfattes av kravet om politiattest:

● Fotballtrenere for aldersbestemte lag
● Oppmenn/lagledere for aldersbestemte lag
● Aktivitetsledere i barneidretten
● Trenere/ledere for skiaktiviteter for barn/ungdom

Oppsatte dommere i kamper trenger ikke politiattest.

Ordningen med politiattest gjennomføres for å forebygge seksuell trakassering og overgrep. Politiattesten inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Øksfjord IL har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Politiattesten skal fornyes hvert 3. år. Attesten som leveres skal ikke være eldre enn 3 mnd. Oversikten over attester må følges opp slik at tillitsvalgtes attester fornyes når de evt. går ut.

Gjennomføring

Hovedstyret i Øksfjord IL har i styremøte mars 2020 oppnevnt en person som skal være ansvarlig for politiattester.

Dette er:
Roald Osen Rye
E-post: post@xfjord-il.no
Tlf: 40 45 77 23

Alle representanter er pålagt taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Rutiner for innhenting av politiattest:
1.  Øksfjord IL v/politiattest-ansvarlig må fylle ut PDF-skjemaet «Bekreftelse på formål med politiattest» for de personer som har verv i ØIL. Skjemaet er tilgjengelig på nettsidene til Øksfjord IL.
2.  Skjemaet signeres av politiattest-ansvarlig, skannes og sendes til søker pr. e-post.
3.  Søker går inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
4.  Her logger søker seg inn på https://attest.politi.no/: og går til elektronisk søknad om politiattest
5.  Søker fyller ut det elektroniske skjemaet, og laster opp PDF-dokumentet «Bekreftelse på formål med politiattest» sendt fra Øksfjord IL. Søknaden sendes så elektronisk til politiet.
6.  Når svar på søknad mottas av søkeren, fremvises svaret for Øksfjord IL umiddelbart for gjennomsyn og registrering. Dersom søkeren har sikker digital postkasse (Digipost eller e-Boks) blir svar sendt fra Politiet til denne epostadressen. Har ikke søkeren slik epost blir svaret sendt som vanlig post.
7.  Øksfjord IL v/attestansvarlig lager en oversikt over alle som skal forevise politiattest, og registrerer dato for når attesten blir forevist og hvor lenge den er gyldig. De som ikke leverer politiattest må purres fortløpende..
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Det samme gjelder personer som, til tross for purring på politiattest, ikke har forevist attest senest 1 mnd. etter purring.

Det kan leses mer om ordningen og hvordan den håndteres på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/.

Det skal lages informasjon om politiattest og praktisk gjennomføring av ordningen. Informasjonen publiseres på ØIL’s hjemmesider slik at alle kan lese om bakgrunnen for politiattester og prosedyrene for disse i ØIL.