ØKONOMISTYRING

Alle organisasjonsledd tilhørende Norges Idrettsforbund (NIF) skal følge NIFs lov og de bestemmelser som fremgår der. Idrettslag som har en årlig omsetning under 5 millioner kroner, anses som små. Små klubber skal som hovedregel følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd,  https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2015-11-23-1 .

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi.

Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens gruppeledere/styremedlemmer.

Styrets hovedansvar knyttet til klubbens regnskap og økonomi:

·      Midler skal brukes og forvaltes på en forsiktig måte og i samsvar med de vedtak som er fattet

·      Sikre en forsvarlig økonomistyring og ansvarsfordeling knyttet til dette, herunder fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.

·      Utarbeide et realistisk årsbudsjett i nært samarbeid med aktivitetsgruppeleder.

·      Sikre at regnskapet føres fortløpende.

·      Sikre at klubben har en egen bankkonto som krever to signaturer i banken.

·      Påse at klubben har tegnet underslagsforsikring for signaturberettigete..

·      Styret skal påse at klubben har 2 revisorer valgt på årsmøtet.

1.  ØKONOMISKE PRINSIPP

Den overordnede økonomistrategi er at drift av idrettslaget skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

2.  BUDSJETT

Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

3.  REGNSKAP

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i det regnskapsåret posten har oppstått. Ved større beløp kan det likevel avsettes/periodiseres slik at bokføring skjer i ”rett år”. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Regnskapsåret følger kalenderåret.
Klubben engasjerer regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder.

4.  ØKONOMISTYRING OG KONTANTHÅNDTERING

Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg, egenandeler turnering mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken) eller leveres til den som er ansvarlig for kontantkassen.

5.  BRUK AV BANKKONTO

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, f.eks styreleder og økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker. Bankkonti skal være knyttet til klubben, og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere eller andre.

6.  REGNINGSBETALING

Klubben sine inngående fakturaer som overstiger kr 10.000 skal attesteres av to styremedlemmer før betaling.

7.  BILGODTGJØRELSE / REISEREGNING

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjent og attestert bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Refusjon av private utlegg etter dokumentasjon må attesteres av lagledere, gruppeledere eller styreleder før betaling. Alle reiseregninger og krav om refusjon av utlegg skal som hovedregel leveres regnskapsfører innen 1 måned etter reise/kjøp.

8.  ØKONOMISK ANSVAR

Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er hovedstyret som kan inngå sponsorkontrakter.

9.  INNKREVING
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti.

10. SIGNATUR

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i de fleste sammenhenger. Signatur gir for eksempel rett til å ta opp lån, kjøpe eller selge fast eiendom på vegne av foreningen.

Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har signatur i fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, eller til andre roller i foreningen. Hvis flere har signaturrett, må det presiseres om de har retten hver for seg eller i fellesskap.